Adatkezelési Tájékoztató

A https://rezhegyokovillapark.hu/ weboldalon található kapcsolati űrlapot érintő adatkezelésről

 

Jelen dokumentum célja, hogy az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján tájékoztatást adjon a https://rezhegyokovillapark.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található kapcsolatfelvételi űrlapra vonatkozó adatkezelésről:

  1. AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ ADATOK:

Cégnév: FEJÉR-B.Á.L. Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 217.

Cégjegyzékszám: 07-10-001445

Adószám: 25308673-2-07

Képviselő: Schmidt Zoltán vezérigazgató

Kapcsolattartási e-mail cím: info@rezhegyokovillapark.hu

Telefonszám: +36 30 732 5668

  1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE, MEGŐRZÉSI IDŐ:
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelővel való közvetlen kapcsolatfelvétel, egyszerű módon történő kommunikáció lebonyolítása.

Az Adatkezelő szakmai tevékenységével kapcsolatban a Weboldalán keresztül nyújt tájékoztatást. A Weboldal felkeresése során, a „Kapcsolat” menü pontban az Érintettnek lehetősége van az Adatkezelővel a kapcsolatot felvenni és üzenetet küldeni elektronikus úton. Az Érintett által beküldött üzenet feldolgozásra kerül és ez alapján egy válaszüzenetben kapcsolatfelvételre kerül sor vele, abban a témában, amiben az üzenetet küldte. Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

Érintettek kategóriái: Érintettnek minősülnek azok a természetes személyek, akik használják az Adatkezelő Weboldalán a kapcsolati űrlapot (kapcsolati fórumot).
Az adatkezelés jogalapja: A kapcsolati űrlapot használó személy (továbbiakban: „Érintett) önkéntes hozzájárulása (a GDPR II. fejezet 6.cikk (1) bek. a) pont alapján).

A hozzájárulás megadása az Adatkezelő Weboldalán, a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg. Az Érintett személyes adatait nem köteles megadni, de a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésének és beküldésének előfeltétele, mert ennek hiányában az Érintettel nem lehet kapcsolatot létesíteni és válaszolni, megfelelően reagálni az általa küldeni kívánt üzenetre.

Személyes adatok kategóriái: A kapcsolati űrlap használat során kezelt személyes adatok:

–          Név

–          E-mail cím

–          Telefonszám

Az adatkezelés időtartama: A Kapcsolatfelvételi űrlap beérkezését követően a kapcsolódó személyes adatokat 30 napig kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő az űrlap beérkezését követően arra 15 napon belül érdemben reagál, majd kiküldi válaszát az Érintettnek. Amennyiben az Érintett nem reagál az Adatkezelő által kiküldött válaszra 30 napon belül, akkor ennek tényét 15 nap alatt ellenőrzi az Adatkezelő, majd törli az Érintett személyes adatait.

Amennyiben a válaszüzenet kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó összes személyes adat törlésére intézkedik a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

  1. ADATTOVÁBBÍTÁS:

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet, illetve egyéb címzettek részére. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

  1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

A kapcsolati űrlap használatakor üzenetet és az Érintett üzenet elküldésekor megadott személyes adatait az Adatkezelő munkavállalója (az e-mail fiók erre kijelölt kezelője) látja, és kizárólag azon illetékes munkatársakhoz kerülnek továbbításra, akiknek a kérdés megválaszolása a munkakörüknél fogva feladata.

Amennyiben az Érintett adatvédelmi incidenst észlel, erről szóló bejelentését is az Adatkezelő elérhetőségein teheti meg.

  1. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen és élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az Érintett az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein nyújthatja be adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit.

 

Hozzáférés:

Az Érintett jogosult hozzáférni személyes adataihoz. Ennek célja, hogy az Érintett tisztában legyen azzal, és ellenőrizhesse, hogy az Adatkezelő személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban használja fel.

 

A helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult a pontatlan vagy nem teljes személyes adatai helyesbítésére. Az Érintett az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, ha abban változás következik be).

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy töröltesse vagy eltávolíttassa személyes adatait, ha nincs jogszerű indok az Adatkezelő számára azok további használatára.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérheti adatai további kezelésének „blokkolását” vagy korlátozását. Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő továbbra is tárolhatja az adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha az Érintett:

  • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
  • úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
  • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult a személyes adatait megkapni és saját céljára más szolgáltatásokkal összefüggésben vagy társaságok kezelésében újra felhasználni. Az adathordozhatóság nem jár automatikusan az adat törlésével, és nem érinti a továbbított adatra az Adatkezelőnek irányadó megőrzési időt sem.

 

Tiltakozás az adatkezelés ellen:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogok gyakorlásának keretei:

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.

 

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és a bírósághoz fordulás joga:

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., tel.: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége bírósági eljárás kezdeményezése. Az Érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az Érintett kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős Adatkezelőtől. Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

FEJÉR-B.Á.L. Zrt.